top of page

IDENTIFICACIÓ DE LA RAÓ SOCIAL DEL RESPONSABLE DEL FITXER

D'acord amb la Llei 34/2002 de 11 de juliol de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic posem en el seu coneixement les dades socials de l'entitat:

A. Raó social: MAYKEMAR SL
B. Residència: Espanya
C. Telèfons: 96.170 13 mar - 96 171 22 54-649 86 83 80
D. email: clientes@salonescancela.com
E. Domicili: Carrer Dels Marenys, 1 A, CP 46410, Sueca (València)
FNIF / CIF: B46444964
G. Objecte: Restauració
H. Registre Mercantil de València, tom 2218 general 750, secció 4a Llibre de societats, Foli 162, full 13214, Inscripció 1ª B46444964

INFORMACIÓ GENERAL

Aquestes condicions generals regulen l'ús de el servei de el web site http://www.salonescancela.com el seu titular és MAYKEMAR SL (en endavant l'empresa) disponible de forma gratuïta per als usuaris d'Internet. La utilització de la nostra web li atribueix la condició d'usuari i suposa l'acceptació plena i sense reserves per l'Usuari de totes i cadascuna de les condicions generals en la versió publicada per l'empresa en el moment mateix en què l'Usuari accedeixi al nostre web site, així com de la nostra política de privacitat i tractament de dades personals. L'Usuari ha de llegir atentament les Condicions Generals en cadascuna de les ocasions en què es proposi utilitzar la nostra web. Així mateix, la utilització de Servei es troba sotmesa igualment a tots els avisos, reglaments d'ús i instruccions posats en coneixement de l'Usuari per l'empresa previst en aquestes Condicions Generals en quant no s'oposin a elles.

L'empresa es reserva el dret a denegar o retirar l'accés al seu lloc web, en qualsevol moment i sense necessitat de preavís, a aquells Usuaris que incompleixin aquestes Condicions Generals així com les Condicions Particulars que resultin d'aplicació.

CONDICIONS GENERALS

Amb caràcter general, l'Usuari s'obliga a el compliment de les presents condicions i termes d'ús, i obrar sempre conforme a la llei, als bons costums ia les exigències de la bona fe, emprant la diligència adequada a la naturalesa de el servei de què gaudeix, abstenint-se d'utilitzar el lloc http://www.salonescancela.com, de qualsevol forma que pugui impedir, danyar o deteriorar el normal funcionament del mateix, els béns o drets de l'empresa, de la resta d'Usuaris o en general de qualsevol tercer.

En particular, i sense que això impliqui cap restricció a l'obligació assumida per l'Usuari amb caràcter general de conformitat amb l'apartat anterior, l'Usuari s'obliga, en la utilització de http://www.salonescancela.com a:

A - No introduir, emmagatzemar o difondre en o des del lloc web, qualsevol informació o material que fos difamatori, injuriós, obscè, amenaçador, xenòfob, inciti a la violència a la discriminació per raó de raça, sexe, ideologia, religió o que de qualsevol forma atempti contra la moral, l'ordre públic, els drets fonamentals, les llibertats públiques, l'honor, la intimitat o la imatge de tercers i en general la normativa vigent.

B - No introduir, emmagatzemar o difondre mitjançant el lloc web cap programa d'ordinador, dades, virus, codi, equip de maquinari o de telecomunicacions o qualsevol altre instrument o dispositiu electrònic o físic que sigui susceptible de causar danys en el lloc web, en qualsevol dels serveis, o en qualsevol dels equips, sistemes o xarxes de l'empresa, de qualsevol Usuari, o en general de qualsevol tercer. O que de qualsevol altra forma sigui capaç de causar qualsevol tipus d'alteració o impedir el normal funcionament dels mateixos.

C - No destruir, alterar, utilitzar per al seu ús, inutilitzar o danyar les dades, informacions, programes o documents electrònics de l'empresa o tercers.

L'empresa podrà, en tot moment i sense previ avís, modificar les presents Condicions Generals, així com les condicions particulars que, si escau, s'incloguin, mitjançant la publicació d'aquestes modificacions al lloc web per tal que puguin ser conegudes pels Usuaris.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

1. L'estructura, disseny i forma de presentació dels elements [gràfics, imatges, fitxers, logotips, combinacions de colors i qualsevol element susceptible de protecció] estan protegits per drets de propietat intel·lectual titularitat de l'empresa.

Estan prohibides la reproducció, la transformació, distribució, comunicació pública, posada a disposició el públic i, en general, qualsevol altra forma d'explotació, parcial o total dels elements referits en l'apartat anterior. Aquests actes d'explotació només podran ser realitzats en virtut d'autorització expressa de l'empresa i que, en tot cas, hauran de fer referència explícita a la titularitat dels citats drets de propietat intel·lectual de l'empresa. Només estarà autoritzat a la reproducció [impressió o descàrrega] per a ús privat dels continguts disposats en el lloc web.

2. No es permet la utilització dels signes distintius [marques, noms comercials], excepte autorització expressa dels legítims titulars.

UTILITZACIÓ DE COOKIES

Una "cookie" és un petit fitxer de text que un servidor de pàgines web emmagatzema a la unitat de disc dur de l'Usuari amb l'objecte de facilitar-ulteriors visites. L'empresa informa que no empra "cookies" en la connexió a l'Portal. A més, no respondrà de les que puguin ser generades en l'accés a les pàgines o llocs web de tercers el vincle o enllaç es troba al Portal.

EXONERACIÓ DE RESPONSABILITAT

L'empresa no serà responsable:

Amb caràcter general, respecte de l'ús inadequat del lloc web titularitat de l'empresa - Els usuaris han de fer un ús adequat del lloc web, d'acord amb les condicions i termes anteriors, sense que cap responsabilitat pugui tenir l'empresa per la utilització indeguda.

Respecte de possibles deficiències tècniques. L'empresa no serà responsable en cap cas de les alteracions en el servei que es produeixin per fallades en la xarxa elèctrica, a la xarxa de connexió de dades, al servidor oa qualsevol prestació.

Pel que fa a l'accés per tercers al seu sistema l'empresa adoptarà les cauteles tècniques necessàries per tal de protegir les dades i informació a la qual s'accedeix, però sense que sigui responsable d'actuacions de tercers que, vulnerant les mesures de seguretat establertes, accedeixin als citats dades.

LEGISLACIÓ

Amb caràcter general les relacions entre l'empresa amb els usuaris dels seus serveis telemàtics, presents en aquest lloc web, es troben sotmeses a la legislació i jurisdicció espanyoles.

bottom of page